Kapat

Sigorta

Ortaklık Yapısı
ORTAKLAR PAY ORANI (%) PAY TUTARI (TL)
TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi 81,10 942.015.417
Diğer (Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler) 18,90 219.507.946
TOPLAM 100,00 1.161.523.363

TTK md.198'e göre 12.05.2020 tarihli TTSG ilanı

TTK md.198'e göre 25.02.2020 tarihli TTSG ilanı

TTK md.198'e göre 25.10.2019 tarihli TTSG ilanı

Ticaret Sicil Bilgileri
Ticaret Ünvanı:TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No:66019
Sicil Tarihi:17/09/1957
Şirket Adresi:Büyükdere Cad. Güneş Plaza No:110 34394 Esentepe-Şişli İstanbul
Mersis No:0434005698400014
LEI Kodu:789000O7DB1JKMXK2Q45
Ana Sözleşme
Etik İlkeler

ETİK İLKELER

Etik ilkeler; Türkiye Sigorta çalışanlarının görevlerini yerine getirirken gözetilmesi gereken genel ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içerir. Bu ilkelerin amacı çalışanlar, müşteriler ve Şirket arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

TEMEL İLKELER

Çalışanlarımız şirketteki görevlerini yerine getirirken aşağıdaki temel ilkelere bağlı kalırlar.

Tarafsızlık İlkesi:

 • Sorumluluklarını yerine getirirken Türkiye Sigorta A.Ş.’nin saygınlığını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınır.
 • Görevini yerine getirirken hizmet sunduğu kişiler arasında hiçbir ayrım gözetmeden tarafsız bir şekilde çalışmalarını yürütür.
 • Etnik, siyasi ve dini ayrımcılığı çağrıştıracak ifadeleri çalışma ortamında kullanmaz.
 • Siyasi, sosyal ve dini görüşlerini asla çalışma ortamında ifade etmez.

Dürüst ve Adil Davranma İlkesi:

 • Tüm iş ilişkilerinde adil ve dürüst davranır.
 • Kadın-erkek eşitliğine, saygısına ve toplumda kabul görmüş ahlaki davranışlara aykırı davranmaz.

Gizlilik İlkesi:

 • Halka açık olmayan bilgileri, bilmesi gereken kişiler dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde açıklamaz.

Kurumsallık İlkesi:

 • Görevleri ile ilgili konularda, kanun, yönetmelik, prosedür vb. düzenlemeleri detaylı olarak bilir ve bunlara bağlı kalır.
 • Her zaman iş ortamına uygun şekilde, kurumsal kültüre uygun olarak sade ve şık giyinir.

Çalışanlar yukarıda belirtilen temel ilkelere uymak zorundadır. Çalışanların builkelerle düzenlenmiş olankurallara uygun davranmasından birim yöneticileri 1. derecede sorumludur. Bu kurallara aykırı tutum ve davranışlar PR.096 Personel Disiplin Yönetmeliği gereğince değerlendirilecektir.

GİZLİLİK

1. Kurum İçinde Gizliliğin Sağlanması

 • Çalışanlar, müşterilerin, tedarikçilerin, diğer çalışanların şahsi ve mali bilgilerini yetkisiz ve iş amacı dışında kullanamaz.
 • Çalışanlar, işleri gereği öğrendikleri bilgileri ve belgeleri kurum içindeki ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşamazlar.

2. Müşterilere Ait Kişisel Bilgilerin Korunması

 • Çalışanlar, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, kanunun öngördüğü durumlar haricinde müşterilere ait hiçbir bilgiyi paylaşamaz. Çalışanlar, KVKK kapsamında yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve prosedürleri dikkate alır.

3. Türkiye Sigorta Mülkiyetindeki Varlık ve Kaynaklar

 • Türkiye Sigorta A.Ş. müşterileri ve diğer 3. şahıslarla ilgili kamuya açık olmayan her türlü bilgi (bilgisayar uygulamaları, donanım, yazılım, teknik bilgiler, materyaller, kayıtlar, dosyalar, evraklar, raporlar, veriler, vb.) Türkiye Sigorta A.Ş. mülkiyetindedir ve çalışanlar tarafından iş haricinde kullanılamaz, kopyalanamaz, 3. şahıslara açıklanamaz.

4. Bilgi Güvenliği

 • Tüm çalışanlar, Türkiye Sigorta Bilgi Güvenliği Politikası Sözleşmesi’ne, Türkiye Sigorta A.Ş.’deki bilgi güvenliği ile ilgili tüm politikalara, prosedürlere, kurum bünyesindeki uygulamalara uymakla ve uygunsuz bir durum olduğunu fark ettiğinde ilgili yöneticiyi en kısa sürede haberdar etmekle yükümlüdür.

ŞİRKET İÇİ / DIŞI İLİŞKİLER

1. Şirket Çalışanları, Satış Kanalları ve Diğer Paydaşlarla İlişkiler

 • Şirket çalışanları, Kurum içerisinde çalışma arkadaşlarına, yöneticilerine ve yönetimi altındaki çalışanlara karşı saygılı ve ölçülü davranmalı, çalışma düzenini aksatacak konuşma, davranış ve hareketlerden uzak durmalıdır.
 • Şirket çalışanları, müşterilere ve iş ortaklığı içerisinde bulunduğu kişi ve kurumlara karşı Şirketin imaj ve itibarını zedeleyecek her türlü davranış ve tutumdan kaçınmalı, her ne şart altında olursa olsun saygılı, ölçülü ve yapıcı davranışlar sergilemelidir.
 • Şirket çalışanlarının birinci derece kan ve kayın hısımları Şirketin satış kanalı veya diğer paydaşlarından biri olarak yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz, imzaya yetkili olarak çalışamaz, ortak olamaz, bunlardan ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemez.
 • Şirket çalışanlarının ikinci ve üçüncü derece kan ve kayın hısımlarının Şirketin satış kanalı veya diğer paydaşlarından biri olarak yönetim ve denetim kurullarında görev alması, imzaya yetkili olarak çalışması ortak olması ve ücret karşılığında herhangi bir iş kabul etmesi halinde; personelin, söz konusu satış kanalı veya diğer paydaşın bağlı olduğu bölge müdürlüğü veya genel müdürlük birimi bünyesinde görevlendirilmemesi esastır. Söz konusu hısımlık ilişkisinin işe giriş ve satış kanalının veya diğer paydaşın tesisi aşamasında, daha sonradan meydana gelmesi halinde ise vakit geçirilmeksizin gerekli önlemlerin alınması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesi esastır.

2. Devlet ve Kamu Kurumları İle İlişkiler

 • Devlet veya kamu kurumları ile ilişkiler, ilgili faaliyetleri yerine getirmek için görev tanımları çerçevesinde belirlenen kişiler ya da bu kişilerin görevlendireceği diğer çalışanlar tarafından yürütülür.
 • Çalışanlar, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde, doğruluk, dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mesafeyi ve tarafsız ilişkiyi korur.

3. Müşteriler, Tedarikçiler ve Diğer Dış Kuruluşlarla İlişkiler

 • Çalışanların; müşteri, tedarikçi ve diğer dış kuruluşlarla olan ilişkileri dürüstlük, eşitlik, kanunlara uyum, profesyonellik, nezaket, ciddiyet ve güvenilirlik ilkelerine dayanır.
 • Çalışanlar, müşterilere verdikleri hizmetlerde tam ve açık bilgi vermekle yükümlüdür.
 • Yürütülen işlemlerde ortaya çıkan muğlak durumlarda, çalışanlar tarafından müşteri odaklılık kapsamında müşteri çıkarı gözetilir.
 • Çalışanlar, serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınır, rakipleri kötülemez, yanıltıcı veya yanlış bilgi vermez.

4. Medya İlişkileri

 • Türkiye Sigorta ile ilgili basın ilişkileri Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından Şirket prosedürlerine uygun olarak yürütülür.
 • Çalışanlar, Genel Müdürlüğün izni olmadan Şirketle ilgili konularda, yazılı, sözlü, görsel basına hiçbir açıklama yapamaz. Kongre, konferans, seminer gibi başkaları tarafından tertip edilen toplantılarda konuşulması, tebliğ sunulması veya panelist olunması için, Üst Yönetimin yazılı onayı gerekir, onaysız olarak Şirketteki unvanlar kullanılarak, makale, yazı, resim hazırlanamaz.

5. Çıkar Çatışmaları

 • Çalışanlar şirketteki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kendisi, ailesi veya 3. şahıslar lehine çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz.
 • Çalışanlar, Şirket bünyesindeki işlerinde çıkar çatışmasına yol açabilecek herhangi bir faaliyete katılamaz.
 • Müşterilere, iş ortaklarına ve 3.şahıslara verilecek hediyelerin taraflar arasında bir çıkar çatışması yaratmayacağından emin olunmalıdır. Şirket tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda verilen hediyelerin Şirketin içinde yer aldığı herhangi bir iş veya anlaşmayla ilgili karşı tarafı etkilemek amacını taşımaması esastır.
 • Çalışanlarımızın, Şirket ile iş yapan 3.şahıslardan hiçbir şekilde kişisel bir ödemeyi, menfaati ve hediyeyi talep veya kabul etmemeleri ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunmamaları esastır.

6. Borçlanma

 • Çalışanlar, her ne suretle olursa olsun görevlerinin uygulanması sırasında veya bu görevleri ile ilişkili olarak müşterilerden, 3. şahıslardan borç para almamalı, kefalet ilişkisi içine girmemelidir.
 • Şirket çalışanları yalnızca kanuni olarak yetki verilen ve kredi ve borç para verme işlemleri için kurulmuş kurum ve kuruluşlara borçlanabilirler.

7. Siyasi Faaliyetler

 • Hiçbir çalışan, herhangi bir siyasi parti ve siyasi amaçlı dernekte görev alamaz, yönetim görevi üstlenemez. Türkiye Sigorta temsilcisi olarak hiçbir partiye katılamaz, siyasi bildirim yayınlamaz, siyasi bildirilerin dağıtımında görev alamaz.

8. Bağışlar

 • Şirketin faaliyetlerinin devamı ile ilgili veya Şirket yararına olabilecek herhangi bir kararın etkilenmesi amacıyla çalışanlar tarafından hiçbir şekilde hiçbir kişiye, kuruma, devlet yetkilisine, siyasi parti adaylarına kişisel ödeme, yardım veya bağışta bulunulamaz.

9. Ek İş

 • Şirket çalışanları gerek iş günlerinde, hafta tatilinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ve gerekse de yıllık ücretli izin günlerinde ikinci bir işte çalışamazlar. Çalışanlarımız kendilerine ücret ödenmesini gerektirecek danışmanlık, hakemlik, arabuluculuk, bilirkişi, üniversite ve sektörel kurumlarda öğretim görevlisi veya benzeri bir pozisyon söz konusu olduğunda mutlaka İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün yazılı onayını almalıdırlar.
 • Çalışanlarımız, Şirketin çıkar ve yararları ile bağdaşmayan sosyal faaliyetlerde bulunamaz, ilgili kuruluşların (kulüp, dernek, kooperatif, vb.) yönetiminde görev alamaz.
 • Çalışanlarımız Şirketteki görev ve sorumluluklarını aksatmayacak şekilde ve mesai saatleri dışında olmak kaydıyla, gönüllü (kanuni yollarla kurulmuş yardım kuruluşları, dernekler veya sivil toplum örgütleri vb.) faaliyetlerde bulunabilirler.

10. Uygunsuzlukların Bildirimi

 • Çalışan, bilinen veya şüphelenilen kural ihlallerini, herhangi kişisel bir önlem almadan önce yöneticisi veya İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün dikkatine sunar.
 • Herhangi bir çıkar çatışması tespitinde çalışanlar, gerekli tedbirlerin alınması için konuyu Yöneticisine ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirmelidir.
 • Çalışanlar karşılaştıkları problemleri, mutat uygulamalara göre şüpheli gördüğü hususları ve diğer ihbar ve şikayetlerini bilgi@turkiyesigorta.com.tr adresine elektronik posta göndererek Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirebilirler.
Politikalar

Bilgilendirme Politikası

I. AMAÇ

Ortaklarımızın, yatırımcılarımızın, çalışanlarımızın, acente ve reasürör gibi çeşitli iş ortaklarımızın, kamu kurumlarının dolayısıyla tüm paydaşlarımızın tam, eşit, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde bilgiye ulaşmaları ilke olarak benimsenmiştir. Bu amaçla, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kanunu'nun ikinci bölümü ile Seri II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği”nin 17’inci maddesi çerçevesince Şirket hakkında bilgilerin yazılı ve sözlü sunum yöntem ve araçlarını belirlemek üzere Bilgilendirme Politikası oluşturulur.

II. SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer, Genel Kurul bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulunda olup yapılacak değişiklikler, Genel Kurul' un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı ise Bilgilendirme Politikasını uygulamakla yükümlüdür. Kamunun aydınlatılmasına ilişkin tüm hususlar Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı ve Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunda yürütülmekte olup Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız denetim raporlamasından sorumlu yöneticiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü yöneticileri ile koordinasyon içinde bu sorumluluğu yürütürler.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin bağımsız denetim raporlamasından sorumlu yöneticilerinin ve bağımsız denetim şirketi denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin şeffaflık, kamuyu ve yatırımcıları bilgilendirme yönünde yapılan faaliyetleri, kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması ve daha birçok çalışmaları takip etmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, kamuya açıklanacak Şirket yıllık faaliyet raporunu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu ve Şirket İnternet sitesini gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder. Kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Şirketin “Bilgilendirme Politikası”na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir. Bilgilendirme politikasının yeterliliğini incelemek, güncelliğini sağlamak ve gerekli değişikliklerin yapmasını sağlar.

III. BİLGİLENDİRME ARAÇLARI VE YÖNTEMLERİ

Yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasında çeşitli bilgilendirme araçları kullanılır.

Bilgilendirmeler araçları arasında özel durum açıklamaları, hak kullanım bildirimleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Şirket Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi, finansal raporlar, Şirket internet sitesi, yatırımcı sunum, toplantı ve telekonferansları, basın açıklamaları, bültenleri ve toplantıları, Ticaret Sicil Gazetesi ilanları ve yatırımcı ilişkileri birim iletişimi gibi bilgilendirme araçları ile sosyal medya duyuruları yer alır. Aşağıda detaylı olarak bilgilendirme araç ve yöntemleri açıklanmıştır.

a. Özel Durum Açıklamaları

Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemli bir niteliği olarak halka açık ortaklıkların pay sahipleri haklarının korunması yönünde Şirketin en önemli yükümlülüklerinden biri pay sahiplerini bilgilendirme hakkının korunmasıdır. Şirket paylarının piyasa değerinde değişiklik yapabilecek veya yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkisi olabilecek önemli olay ve gelişmeler oluştuğunda veya bilgi edinildiğinde yatırımcılar başta olmak üzere kamunun; zamanında, yeterli ve sürekli aydınlatılması ilkeleri çerçevesinde, BİST ve Kurul’a söz konusu özel durum hakkında, en kısa sürede açıklama yapılması esastır.

Şirketimiz, borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarının etkiyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklamalarını Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’ne göre yerine getirmektedir.

Özel durum açıklamaları, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilerek kamuya açıklanır. Özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket internet sitesinde (www.gunessigorta.com.tr) ilan edilir ve söz konusu açıklamaları 5 yıl süreyle internet sitesinde bulundurulur.

b. Hak Kullanım Bildirimleri

Temettü dağıtımı, kupon ödeme, itfa, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, ortaklıktan çıkarma işlemleri, birleşme ve bölünme, genel kurul gibi pek çok işlem MKK tarafından geliştirilmiş uygulamalar üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. KAP İnternet sitesinde sürece ilişkin gönderilen son bildirim açıldığında sürecin gelinen aşamasına kadar KAP’a iletilmiş bilgilerin tümü görüntülenebilir. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yer alır.

c. Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Şirket Platformu

Şirketimiz internet sitesinin Yasal Bilgiler bölümü içinde Bilgi Toplumu Hizmetleri başlığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) şirketler bilgi portalındaki (e-Şirket) Şirket ile ilgili bilgilere ulaşılmakta olup, tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. İlgili portaldaki bilgiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından güncel tutulmaktadır.

d. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)

Genel Kurul Toplantıları, Şirket’in Genel Müdürlük binasında ve bütün pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek bir mekanda, eş zamanlı olarak elektronik ortamda Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden yapılmaktadır. Genel Kurul ilanı, gündem maddeleri ve bilgi notları E-GKS’ye yüklenir.

Fiziki ortam ile elektronik ortamda toplantı eş zamanlı olarak başlar, gündem maddeleri eş zamanlı okunur ve oya sunulur. Genel Kurul Toplantısı sonrasında toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi E-GKS üzerinden de bildirilir.

e. Şirket İnternet Sitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizin www.gunessigorta.com.tr adresinde bulunan internet sitesi SPK “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde belirtilen hususlara göre pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak tam Türkçe ve kısmi İngilizce olarak düzenlenmiştir. İnternet sitesi bilgilendirme ve kamunun aydınlatılması konusunda aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet Sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilir.

Kurumsal internet sitemizde “Biz Kimiz”, “Yatırımcı İlişkileri”, “İnsan Kaynakları” ve “Bize Ulaşın” bölümleri ile sigortacılık ürünlerinin tanıtıldığı “Bireysel, “Kurumsal” ve “Katılım” sigortacılık alanları ve online işlemler bölümleri yer alır.

Biz Kimiz bölümünde Şirket hakkında genel bilgiler, Şirket vizyon, misyon ve değerleri, Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Yönetim özgeçmişleri yer alırken Bize Ulaşın bölümünde genel müdürlük, bölge müdürlükleri, acente, anlaşmalı kurum ve servislerin iletişim bilgileri yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri bölümünde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, iştirak bilgileri, esas sözleşme ve esas sözleşme değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayısı, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu Komite ve üyeleri hakkında bilgi ile çeşitli politikalar yer alır. Ayrıca son beş yıla ait özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, mali tablolar ve dipnotlar, bağımsız denetim raporları, Genel Kurul bilgileri (gündem, hazır bulunanlar listesi, vekaletname örneği, Genel Kurul tutanakları) yer almaktadır.

Yatırımcıların her türlü soru ve görüşlerini yatırımcı iletişimi sağlayabilmek için bilgi@turkiyesigorta.com.tr olan e-posta adresi yatırımcı ilişkileri iletişim başlığında bildirilmiştir.

Ayrıca yabancı yatırımcının Şirket bilgilerine ulaşabilmesi için İngilizce olarak da hazırlanmış sitede genel olarak şirket yapısı, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim bilgileri ile son beş yıla ait finansal tablo ve faaliyet raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, sigorta sektörü hakkında bilgiler ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine ait bilgiler yer almaktadır.

f. Finansal Raporlar ( Finansal Tablolar, Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Sorumluluk Beyanlarından Oluşan Raporları)

Üçer aylık periyodik dönemlerde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan finansal raporlar Denetim Komite üyeleri ile Genel Müdür veya Şirketimizin finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından sorumluluk beyanı ve uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir. Finansal raporların Yönetim Kurulu onayını takiben KAP duyurusu yapılır. Son beş yıllık finansal raporlar Şirket internet sitesinde yayınlanır. Yarıyıl ve yılsonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporları da KAP’ta ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanır.

Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Bilgi Merkezi ve diğer resmi kurumlar ile reasürans şirketleri, Şirket ortakları tarafından talep edilen bilgiler ilgili birimler tarafından hazırlanarak ilgili kurumlara iletilir.

Yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık ve SPK mevzuatına uygun olarak, hazırlanarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce olacak şekilde Yönetim Kurulu onayından sonra pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta, KAP’ta ve internet sitemizde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda yıllık faaliyet raporu Genel Kurul sonrasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na matbu olarak da iletilir.

g. Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişimi telefon e-posta ile gelen sorular ile Yatırımcı Bilgilendirme Toplantı, Telekonferans ve Sunumlar

Potansiyel pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi edinme haklarının sağlanması, sorularının cevaplanması Yatırımcı İlişkileri Biriminin görevleri arasındadır.

Özellikle görevlendirilmelerin dışında, Güneş Sigorta çalışanları gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen talepler Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne iletilir. Bireysel yatırımcı veya aracı kurumdan telefon ve e-posta ile gelen günlük sorular, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin talebin ticari sır niteliğinde olup olmadığı, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirmesinden sonra cevaplanır. Paydaşlar tarafından tüm elektronik posta, mektup, telefon üzerinden gelen her türlü soruyu en kısa sürede Şirket içinde cevaplandıracak kişilerin koordinasyonunu sağlayarak cevaplandırılmaktadır.

Yatırımcılardan, yatırım analisti ya da araştırma birimlerinden ve pay sahiplerinden gelen toplantı taleplerine mümkün olan en uygun zamanda ve en uygun düzeyde yetkili ile görüşme olanağı sağlanır. Yatırımcı sunumları ayrıca Şirketin internet sitesinde yer alır.

h. Basın Açıklamaları, Bülten ve Toplantıları

Şirket hakkında gelişmeler, faaliyet sonuçları, hedef ve performansı ile sektördeki gelişmeler hakkında kamuya bilgi vermek için KAP Özel durum açıklamaları ile birlikte basın bültenleri ya da basın toplantıları yapılabilmektedir. Yazılı, görsel ve dijital medyaya yapılan basın bültenleri, basın açıklamaları ve basın toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerin sorumluluğundadır.

Basın ile yapılan faaliyetler ile sosyal medya duyuruları Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından yürütülür. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyası internet sitesinde güncel olarak bulundurulur.

Şirket hakkında basın-yayın organlarınca çıkan haberler, medya takip ajansı aracılığıyla takip edilmektedir. Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanılma durumunda, Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından durum değerlendirilir. Borsa ya da Kurul’un açıklama isteğini takiben veya açıklama isteği beklenmeksizin uygun olarak ilgili bildirimler KAP üzerinden yapılır.

i. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları

Genel kurul toplantı ilanı ve toplantı gündemi, toplantı sonuçları, şirket sermaye artırım kararı ve her türlü ana sözleşme değişikliklerinin Ticaret Sicili Tescil ve Gazete ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Ticaret Bakanlığı’nın izniyle yapılır.

j. Yapılan Diğer Bildirimler

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler ise Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanmaktadır.

IV. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

İdari sorumluluğu bulunan kişiler; yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketimizin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. İdari sorumluluğu bulunan kişilerin, Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir. Şirketimizde idari sorumluluğu olan kişiler Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları’dır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının gerçek ya da tüzel kişi ana ortağı tarafından sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından sermaye piyasası hükümlerine göre kamuya açıklanır.

V. İÇSEL BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

İçsel bilgiye erişimleri olan listesinde yer alan kişiler henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda sözlü veya yazılı bilgilendirilir.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcılara veya ilgili taraflara duyurulmaz. Hizmetleri nedeniyle Şirket ile ilgili gizli bilgilere erişebilecek olan kurumlar bu kuralın istisnasını oluşturur. Bu durumda, bilgiye ulaşanlar, söz konusu bilgiyi ticari sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar ve yapılan sözleşmelerde gerektiğinde gizlilik maddesine yer verilir.

Şirket çalışanları henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. İstenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğu belirlenirse, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği'”nin 6'ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanması Yönetim Kurulu izni ile ertelenebilir. Erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi’ne alınır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun olarak erteleme kararı kamuya açıklanır.

VI. SESSİZ DÖNEM

Şirket, üçer aylık faaliyet dönemi bitimini izleyen gün ile faaliyet raporlarının kamuya açıklandığı zamana kadar geçen dönem içinde faaliyet sonuçları ile ilgili açıklama yapmaz. Bu sessiz dönem boyunca kamuya açıklanmış bilgiler hariç finansal sonuçlar görüşülmez. Bu sessiz dönem içinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

Bunun yanısıra, Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak, ilgili sessiz dönemlerde basın açıklaması yapması, konferans, panel gibi etkinliklerde konuşmacı olmalarına engel değildir.

VII. HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ

Şirket hakkında basın yayın organlarında çıkan haber ve söylentilerin spekülasyon konusu olması sebebiyle herhangi bir görüş bildirmeyebilir. Bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirmesini yapılır. SPK ve/veya BİST’ den doğrulama talebi geldiğinde veya kamuya açıklama gereksinimi doğuran bir unsur içermesi halinde özel durum açıklaması yapılır. Yapılan açıklamaya Şirket internet sitesinde de yer alır.

VIII. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASI

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak özel durum açıklaması yapılabilir. Açıklanan geleceğe yönelik bilgilerin, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermemesi, yanıltıcı olmaması gerekir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı şekilde açıklama yapılır.

Kar Dağıtım Politikası

Türkiye Sigorta A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sigortacılık Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 24. maddesine göre uygulanır.

Şirket, dağıtılabilir net kârının en az %10'unun bedelsiz hisse şeklinde ve/veya nakden dağıtmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, Şirket’in nakit projeksiyonları, yatırım planları, finansal yapısı ile sermaye piyasalarındaki şartları göz önünde bulundurularak, ortakların beklentileriyle Şirket’in büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin bozulmamasını sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi sonunda kâr dağıtım teklif kararı oluşturulur. Ortaklar dışında kâra katılacak diğer kişilere verilecek kâr payı tutarı esas sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifinde yer verilir.

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifi Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmesiyle yasal süreler içinde kâr dağıtımı gerçekleştirilir. Genel Kurul Toplantısı’nda kârın dağıtımına ilişkin alınan karar KAP’ta ve internet sitesinde özel durum açıklaması olarak kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulumuz Genel Kurul’a kâr payı dağıtılmamasını da teklif edebilir. Kârın dağıtılmamasının sebepleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Şirket’in kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamakta olup kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm Esas Sözleşme’de yer almakta ve kâr payı avansı verilmesi hesap dönemi ile sınırlı olarak Genel Kurul iznine tabidir.

Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte özel durum açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.

Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından güncellenir ve Genel Kurul Toplantısı’nda politika değişikliklerinin kabulü sonrasında Şirket internet sitesinde politika kamuoyuna açıklanır.

Risk Yönetim Politikası

Türkiye Sigorta’nın maruz kaldığı risklere yönelik olarak tesis edilen politikalar piyasa koşullarında meydana gelen değişikliklere paralel olarak düzenli bir şekilde gözden geçirilmektedir.

Risk yönetim sürecinde değerlendirilen riskler aşağıda yer almaktadır:

Sigorta Riski

Akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan riskler olup söz konusu riskler; sigortalanan risklerin sağlıklı bir şekilde seçilmemesi, sigorta primlerinin gelecekte oluşacak hasarları karşılayacak seviyede belirlenmemesi, riskin dağıtılamamasından kaynaklanan yoğunlaşmalar şeklinde örneklendirilebilmektedir.

Tarifeler hazırlanırken ve münferit fiyatlamalar yapılırken piyasa şartları, reasürans anlaşmaları, ciro, karlılık ve sürdürülebilir büyüme hedefleri bir bütün olarak dikkate alınmaktadır.

Türkiye Sigorta’da acenteler, bölge müdürlükleri, genel müdürlük seviyelerinde hangi risklerin, hangi şartlar kapsamında güvence altına alınacağı, reasürans treteleri ve geçmiş hasar tecrübelerinden yararlanılarak riziko kabul esasları çerçevesinde teknik servis müdürlükleri tarafından her yıl belirlenmekte ve güncellenmektedir. Riziko kabul esaslarını da içerecek şekilde sigorta ürünlerinin hangi şartlar altında, nasıl ve kimlere satılacağı veya satılamayacağını gösteren uygulama esasları kitapçığı bilgilendirme amacıyla her yıl satış kanallarına dağıtılmaktadır.

Şirket’in müşteri portföyü, geçmiş hasar istatistikleri, gelecek yıl gerçekleştirilmesi düşünülen iş hacmi, öz kaynak yapısı ve mevcut piyasa koşulları dikkate alınarak branş bazında saklama payları ve satın alınacak trete koşulları Reasürans ve Özel Riskler Yönetimi ve Üst Yönetim tarafından belirlenmektedir. Reasürans anlaşmaları kapsamında bulunmayan, trete koşulları ve kapasitelerini aşan ya da Şirket’in trete dengesini bozabilecek riskler, yurt içi ve yurt dışı ihtiyari reasürans desteği kullanılarak teminat altına alınmaktadır.

Kredi Riski

Kredi riski, Şirket ile maddi ilişkisi bulunan tarafların, Şirket’e karşı yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Reasürans işlemleri ve acentelerden doğan prim alacakları, Şirket açısından kredi riski doğuran başlıca alanlardır. Şirket, sigorta faaliyetlerinden doğan alacakları tahsilat politikaları çerçevesinde takip etmekte ve tesis ettiği teminat politikaları aracılığıyla sınırlandırmaktadır. Reasürör seçiminde ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan “Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi” ile reasürörlerin kredi notları dikkate alınmakta olup, piyasa koşullarındaki değişikliklerin kredi notları üzerindeki etkileri takip edilmektedir.

Piyasa Riski

Faiz oranlarında ve kurlarda meydana gelen değişiklikler neticesinde Şirket’in portföyünde yer alan enstrümanların değerlerinde meydana gelecek olası kayıplar piyasa riski kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu riskler döviz pozisyonuna ve menkul kıymetlere yönelik olarak hazırlanan raporlamalar vasıtasıyla takip edilmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski, Şirket’in vadesi gelen yükümlülüklerini karşılayamama riskidir. Söz konusu risk özellikle nakde ihtiyaç duyulan dönemlerde varlıkların satılamaması ve paraya çevrilememesi neticesinde oluşmaktadır. Varlıkların vadelerinin, yükümlülüklerin vadelerinden daha uzun olması durumu likidite riskini artırmaktadır.

Şirket’in nakit akışı günlük, haftalık ve aylık olarak takip edilmekte, vade uyumsuzlukları ve yabancı para pozisyonları da bilanço üzerinden takip edilerek aktif pasif yönetimi yapılmaktadır.

Operasyonel Riskler

Yetersiz ve başarısız içsel süreçlerden, personel ve sistemlerden ya da dışsal olaylardan kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı zarar riskidir.

Şirket genelinde yürütülen faaliyetler ve süreçlerde yapılması gereken uygulamalar hazırlanan prosedürler ile yazılı hale getirilmiş ve süreçlerde rol alan çalışanların görev tanımları formal olarak tespit edilmiştir. Süreçlerde iş birimlerinin ve kullanıcıların sahip olduğu yetkiler ve uygulanması gereken onay mekanizmaları Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından belirlenmekte, yazılı yönetmelik ve prosedürler kapsamında tanımlanmaktadır.

Ücretlendirme Politikası

Türkiye Sigorta, stratejileri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip, kuruma bağlı ve motivasyonu yüksek çalışanların işe alınması ve elde tutulması için adil ve objektif bir ücret sisteminin oluşturulmasını ve personelin haklarının ve sorumluluklarının yasal çerçevede belirlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Şirketin ücret politikası “İnsan kaynağının verimli ve etkin yönetimini sağlayacak, performansa dayalı adil ve objektif bir ücret sisteminin hayata geçirilmesi ile kurumuna bağlı, memnuniyeti yüksek çalışanlarla, sürdürülebilir rekabetçi yapının oluşturulması” olarak belirlenmiştir.

Türkiye Sigorta ücret sisteminin pozisyon bazlı iş değerlemeleri ile kişisel performansa dayalı olarak organizasyonel yapıya uygun, objektif, kolay anlaşılır ve kolay uygulanabilir olması amaçlanmıştır.

Tüm çalışanlarımız, yaptıkları görevin iş değeri ile paralel olarak ücretlendirilir. Bunu sağlarken görevlerin iş değerini tarif eden “Ücret Matrisleri” baz alınır. Tüm görevlerin minimum ve maksimum değerlerinin de olduğu maaş skalaları bulunur. Çalışanlar deneyim ve performanslarına göre ilgili maaş skalaları içinde ücretlendirilir.

Türkiye Sigorta Ücret Politikasının bir parçası olan “piyasada tercih edilebilir olması”ndan hareketle, Türkiye Sigorta ücretleri piyasadaki alınan ücretlerle kıyaslanır. Ücret kıyaslama için, gerekirse Türkiye’de yayınlanan güvenilir ücret araştırması yapan firmalar/kurumlardan yararlanılabilir.

Genel olarak, Toplu İş Sözleşmesi 2 yıllık periyodlar ile yapılmakta olup, ücret artışları 6 aylık dönemler itibariyle günün şartları ve enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir.

İkramiye; Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Kapsam içi ve kapsam dışı asli kadro personelin tamamına, bir takvim yılında 4 adet brüt ücret üzerinden ödenir. İkramiye dönemleri, Mart ikramiye dönemi (Ocak-Şubat-Mart), Haziran ikramiye dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran), Eylül ikramiye dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve Aralık ikramiye dönemi (Ekim-Kasım-Aralık) olmak üzere 4 dönemden oluşmaktadır.

Yardım ve Destekler; Sendikalı ve Kapsam Dışı Asli Kadro çalışanlarına Kreş Yardımı, Çocuk Yardımı, Yakacak Yardımı ve Yol Yardımı adı altında her ay ücretlerine brüt olarak ilave edilmek üzere ek gelir ödemesi yapılır. Asli Kadro çalışanlarımıza Doğum (sadece erkek personel), Ölüm, Evlenme, Ev Nakil ve Doğal Afet yardımı adı altında sosyal destek ödemeleri yapılır.

Üst düzey yöneticilerimize ise brüt maaş ödemesi yapılmakta olup, her takvim yılında brüt ücretleri üzerinden üç ayda bir ödenmek üzere toplam 4 adet ikramiye ödenir. Ayrıca toplu sözleşme kapsamında tanımlanmış ek parasal hükümler ve sosyal haklardan üst düzey yöneticilerimiz de yararlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul tarafından belirlenen ücretler net olarak ödenir.

Tazminat Politikası

Şirketimizde tazminat ödemeleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda;

Kıdem Tazminatı:

İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükteki 14 üncü maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan personele veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına her tam hizmet yılı için 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki personeller için ödenecek kıdem tazminatının hesaplanmasında her tam hizmet yılı için gün sayısı 45 gündür (Yasal kıdem tazminatı tavanını aşmamak üzere).

İhbar Tazminatı:

İş akdinin feshinde İş Yasasının 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 ve 29uncu maddelerinin Toplu İş Sözleşmesine aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri:

İşi altı aydan az sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak üç hafta sonra,

İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak beş hafta sonra,

İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak yedi hafta sonra,

İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak dokuz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Bağış ve Yardım Politikası

Türkiye Sigorta A.Ş. (“Şirket”) mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Ana Sözleşmenin beşinci maddesinin altıncı fıkrasına göre sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, okullara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir.

Şirket, tüm bağış ve yardımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeden, Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun şekilde ve Şirket etik ilkelerini gözeterek, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirmektedir.

Her hesap dönemi içinde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul’ da belirlenir.

Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlara ilişkin özel durum açıklaması yapılma koşulları şu şekildedir:

1. Yapılan bağış ve yardımların her birinin tutarı kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması,

2. Yapılan bağış ve yardımların her birinin tutarı son bilanço aktif toplamının %1’in altında olup bu bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1’ine ulaşması,

durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ve politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verir ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

İnsan Kaynakları Politikası

Kurumun uzun vadeli strateji ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak esnek, verimli, çevik organizasyon yapısı oluşturmak ve ihtiyaçlara göre geliştirmek, bu doğrultuda şirketin temel değer ve ana yetkinliklerini belirleyip, tüm insan kaynakları süreç ve sistemlerini, organizasyonun ihtiyaçları çerçevesinde dizayn etmek ve geliştirmek, en başarılı yetenekleri bulmak, geliştirmek, aynı zamanda mevcut insan kaynağını etkin ve verimli kullanmak amacıyla güçlü bir yetenek yönetimi ile yetenekleri tespit etmek, kilit pozisyonlar için yedekleme planı yapmak ve buna entegre gelişim programları ile organizasyonu geleceğe hazırlamak, çalışan bağlılığı ve memnuniyetini ön planda tutmaya yönelik düzenli periyotlarda ölçümleme ve analizler yaparak gerekli aksiyonları almak, sektöründe en çok tercih edilen güçlü işveren markası olmak hedeflenmektedir.

YETENEK KAZANIMI;

Şirket ana yetkinlikleri ve pozisyon profiline uygun adayların işe alınması için aday başvuru kaynakları zengin tutulur ve seçme araçları etkin bir şekilde uygulanır.

Bu doğrultuda, pozisyon seviyelerine göre tüm adaylarımızla yetkinlik bazlı mülakatlar gerçekleştirilir, uygun olan adaylar, genel yetenek testleri, kişilik envanterleri ile belirli pozisyonlar için İngilizce testleri ve değerlendirme merkezi uygulamalarına tabi tutulur.

Ayrıca şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı yetenekleri kuruma kazandırmak, işveren markasını güçlendirmek ve bilinirliğini artırmak amacıyla;

 • Şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı kilit pozisyonlara yetiştirmek üzere MT Programları düzenlenir.
 • Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik proje bazlı staj programları düzenlenir.
 • Üniversite gençliğinin sigortacılık hakkındaki farkındalığını artırmak ve inovatif ürün fikirlerini değerlendirmek üzere fikir yarışmaları düzenlenir.
 • Çalışanlara gelişim hedefleri doğrultusunda, yatay ve dikeyde farklı kariyer fırsatları sağlamak amacıyla, iş fırsatları iç iletişim portalımız aracılığı ile çalışanlarımıza duyurulmakta ve başvuru süreci yönetilmektedir.

PERFORMANS VE ÖDÜL YÖNETİMİ

Sürekli geribildirimlerle yüksek performansı hedefler, çalışanlarımızın kendi hedefleri ile şirketimiz hedeflerini uyumlandırması ve anlamlı hale getirilmesi amaçlanır.

Hedeflerimiz, Şirketin vizyon, misyon ve temel stratejilerini destekleyecek şekilde,

 • Şirket temel stratejileri oluşturulur,
 • Temel stratejiler stratejik hedeflere dönüştürülür,
 • Stratejik hedefler departman ve bireysel hedeflere dönüştürülerek tüm çalışanlarımıza hedef yayılımı yapılır.

Hedeflerimizin belirlenmesi sürecinde belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman sınırı olmasına dikkat edilir ve çalışanlarımızla hedeflerde tam mutabakat sağlanır.

Performans Yönetim Sistemi modelimiz, ağırlıklı iş hedeflerinden olmak üzere yetkinlik ve hedef bazlı kriterlerden oluşmakta, ara değerlendirme ve yıl sonu değerlendirme yapılmaktadır.

Ödüllendirme; Şirketi hedeflerine ulaştıracak davranışların özendirilmesi, bağlılığın, motivasyonun, verimliliğin arttırılması için, personelin ölçülebilir nitelikte yarar veya tasarruf sağlayan buluş ve önerileri değerlendirilerek şirket politikası doğrultusunda ödüllendirilir.

YETENEK YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAĞI YEDEKLEME PLANI

Kurum stratejimizi destekleyecek insan kaynağını önceden planlamak, organizasyonu geleceğe hazırlamak amacıyla yüksek performans ve potansiyele sahip yetenekleri keşfedip, kilit rollere hazır olma durumlarını tespit eder, onlara özel gelişim fırsatları sunarak gelişimleri takip edilir, elde tutmaya yönelik aksiyon planları hazırlanır.

EĞİTİM VE GELİŞİM

İleriye dönük bir yatırım olarak kabul ettiğimiz personel eğitimleri, şirketimizin hedeflerini gerçekleştirmesinde birincil etkendir. Bu bilinç ve amaçla çalışanlarımıza şirket içi ve şirket dışı eğitimler, yüksek lisans, yabancı dil, sertifika programları ve yurtdışı eğitim olanakları sunulmaktadr. Ayrıca, çalışanların potansiyelleri ve tercihleri doğrultusunda, çeşitli karma (sınıf içi, uzaktan, uygulamalı, vaka vb.) eğitim ve gelişim programları uygulanmakta olup, tüm çalışanlara eşit ve zengin kariyer fırsatları bulunmaktadır. Güneş Sigorta’nın stratejik hedefleri doğrultusunda, tüm satış kanallarımıza (Acente, Broker, Banka) Yasal mevzuat ve teknik gelişimleri kapsamında karma eğitimler verilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

Güneş Sigorta, yasal, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyarak, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini belirlemek için çalışmalar yapmayı, belirlenen riskleri kontrol altına almak ve azaltmak için sürekli gelişme prensibi ile sürekli iyileştirme sağlamayı İSG Politikası olarak kabul eder.

SENDİKAL İLİŞKİLER

Şirketimiz ile BASS (Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası) arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) bulunmakta olup, müdür yardımcısı ve alt unvanlardaki tüm kadrolu çalışanlarımız, Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası’na üye olup, tüm ücret ve sosyal hakları işveren ile sendika arasında akdedilen TİS’e göre belirlenir.

Güneş Sigorta çalışanları ve sendikalı çalışanları temsilen Şirket içinden temsilciler atanmıştır. Güneş Sigorta çalışanlarının tazminat hakları iş kanununun ilgili maddeleri ve TİS hükümleri çerçevesinde korunmaktadır.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

Çalışan bağlılığı ve memnuniyetini ön planda tutmaya yönelik olarak, düzenli periyotlarda ölçümleme ve analizler yapılır, çalışanlarımızın da önerileri doğrultusunda aksiyonlar alınır.

 

Bu doğrultuda yıl içerisinde şirketimizde esnek çalışma saatleri uygulaması, öğle arası seminerleri, gün içi sürpriz ikramlar, ücretsiz yelken eğitimleri ve diğer hobi kulüplerinin yanı sıra, kıdem ödülleri, doğum günü izni ve hediyesi, çalışanlarımızın çocuklarına çeşitli hediyeler, vb. uygulamalar yapılmaktadır.

Tedarikçi Yönetimi Sınıfı

Tedarikçi Sınıflandırması

Tedarikçiler;

 • Hizmet
 • Ürün (Matbu Evrak, Sarf Malzemesi/Demirbaş vb.)

alınan tedarikçiler olarak sınıflandırılmıştır.

Bir sene içinde bir siparişte 1.000 TL üzerinde alım yapılan ve süreklilik arz eden tedarikçiler aynı zamanda “Onaylı Tedarikçi” olarak kabul edilmektedir.

Tedarik yapılan firmanın sisteme tanımlanması satınalma birimi tarafından gerçekleştirilir. Tedarikçi firma-şahıs listesinin güncel tutulmasının sorumluluğu da satınalma birimine aittir.

Tedarikçi Seçim Kriterleri

Tedarikçi firmalar veya şahıslar aşağıdaki kriterlere göre seçilir:

 • Talepte bulunan birimin talebini karşılayabilecek teknik kapasiteye sahip olması,
 • Piyasada tanınması, iyi referansa sahip olması,
 • Fiyat unsuru ve performans / fiyat oranı,
 • Ürün ve/veya hizmet kalitesi,
 • Finansal durumu,
 • Taahhütlere uyumu (zamanında teslim vb.),
 • Kalite belgeleri ve sertifikaları,
 • Ticaret Odası'na kayıtlı olması,
 • Çalışma tarzı ve kültürü, iletişimi,
 • Özgün teknik bilgi ve yetenekleri,
 • Taşeron firma kullanmaması vb.

Tedarikçi Performans Değerlendirme

Sistemde tanımlı tedarikçilerden ürün veya hizmet alan birimlerin ilgili tedarikçi performansını dönemsel olarak değerlendirmelerine ilişkin sürecin takibi Tedarik ve İdari Hizmetler Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. Performans değerlendirmesi ve takibi sistemden çalışılan firma ile sözleşme yapılıp yapılmamasına bağlı olarak iki farklı şekilde yapılır.

Sözleşme Yapılmayan Tedarikçilerin Performans Takibi

Sözleşme kapsamında olmaksızın, fatura karşılığı mal/ürün alınan tedarikçi performansları aşağıdaki puanlama sistematiğine uygun olarak satınalma programı üzerinden otomatik olarak değerlendirilir.

Puanlama:

Kalite Puanı:

 • Mal kabul – 50
 • Nefaseti kabul - 30
 • Red – 0

Temin Puanı: Her bir günlük gecikme için 50 puan üzerinden 5’er puan düşer,

Tedarikçi firmadan yapılan ilk alım için değerlendirme sonucu 50 puan altında ise yazılı uyarı verilir, tedarikçi listede kalmaya devam eder. Ancak 2. alım söz konusu olup da yine bu değerlendirmeden de 50 puan altında alınır ise tedarikçi listeden çıkartılır ve bir daha iş verilmez.

Sözleşme Yapılan Tedarikçi Firmaların Performans Takibi

Tedarikçi tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin istenen kalitede olup olmadığının, nitelik ve nicelik açısından düzenli olarak iş birimi tarafından takip edilmesi ve denetlenmesi esastır. Sözleşme süresince tespit edilen herhangi bir problemde Tedarik ve İdari Hizmetle Müdürlüğü bilgilendirilerek sözleşme maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılır.

Tedarikçi performans değerlendirmesi sistemüzerinden yapılmaktadır. Sözleşmenin bitimine 60 gün kala ilgili birime değerlendirme yapılmasına yönelik otomatik olarak bilgilendirme maili gider.Bu değerlendirme, anlaşma süresi içerisindehedeflenenamaçlara ne kadarulaşıldığınadairbilgileriiçermektedir.

Tedarikçi performans değerlendirmesi aşağıdaki kriterler ve puanlama sistematiğine göre yapılır;

 • Teknik kapasite kullanımı,
 • Sorumlulukların yerine getirilmesi,
 • Güvenirlilik ve sağlamlık,
 • Ürün/Hizmet memnuniyeti.

Puanlama her kriter için 1 ila 100 puan arasında yapılır. Değerlendirme yapılan her kriter için açıklama yapılmalıdır.

Değerlendirme sonucu tedarikçi performans değerlendirme puanı ortalama 50 puanın altında olan firmalarla çalışılması tercih edilmemektedir. Ancak tedarikçi firmanın alternatifi olmaması veya iş biriminin çalışma sebebini açıklayan yazılı talebi olması durumunda ortalama puanın 50’ın altında olan firmalarla da çalışılabilmektedir.

Yapılan takip ve kontroller sonucunda sözleşmede yer alan yükümlülüklerin bozulmadığı ancak kabul edilebilir bir aralıkta verimliliğin azaldığı durumlarda ilgili birimin uyarısı ile Tedarik ve İdari Hizmetler Müdürlüğü tarafından tedarikçi firma ile karşılıklı mutabakat sağlanarak iyileştirmenin yapılması sağlanır.

Tedarikçi performans değerlendirme sonucunda sözleşme başlangıcından itibaren belirlenen amaçların ne ölçüde gerçekleştiği ortaya konulur. Performans değerlendirme sonuçları sözleşme yenileme kararının verilmesinde etkendir.

Komite Üyeleri Listesi ve Komiteler Çalışma Esasları

Komite Üyeleri Listesi

Komiteler Komite Üyeleri Görevi Komite Görevi
Kurumsal Yönetim Komitesi Murat AKBALIK Bağımsız Üye Komite Başkanı
Murat AKGÜÇ Üye Komite Üyesi
Fulden PEHLİVAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Komite Üyesi
Denetim Komitesi Murat AKBALIK Bağımsız Üye Komite Başkanı
Mehmet AYDOĞDU Bağımsız Üye Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Murat AKBALIK Bağımsız Üye Komite Başkanı
Mehmet AYDOĞDU Bağımsız Üye Komite Üyesi
Murat SÜZER Genel Müdür Yardımcısı Komite Üyesi
Strateji Yönetim Komitesi Atilla BENLİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Komite Başkanı
Murat AKGÜÇ Üye Komite Üyesi
Remzi Duman Genel Müdür Yardımcısı Komite Üyesi
Bilal TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Komite Üyesi
Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi Muhammed Mahmut ER Üye Komite Başkanı
Bilal TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Komite Üyesi
Ali ARAZ Genel Müdür Yardımcısı Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

Denetim Komitesi Yönetmeliği

Denetim Komitesi Yönetmeliği

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporları
Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları - 2021 Yılı

2021.04.19 Brüt Prim Üretimi 2021 Mart Sonu

2021.04.19 Ek Türkiye Sigorta 2021 Mart Sonu Karşılaştırmalı Brüt Prim Üretimi

2021.04.13 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili

2021.04.13 Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescili

2021.03.31 Yönetim Kurulu Komiteleri

2021.03.31 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

2021.03.29 Olağan Genel Kurul Toplantısı Fiziki Katılım

2021.03.19 Brüt Prim Üretimi 2020 Şubat Sonu

2021.03.19 Ek Türkiye Sigorta 2020 Kasım Sonu Karşılaştırmalı Brüt Prim Üretimi

2021.03.02 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

2021.02.24 Brüt Prim Üretimi 2021 Ocak Sonu

2021.02.24 Ek Türkiye Sigorta 2021 Ocak Sonu Karşılaştırmalı Brüt Prim Üretimi

2021.02.01 Yönetim Kurulu Üyesi Ataması

2021.01.21 Brüt Prim Üretimi 2020 Aralık Sonu

2021.01.21 Ek Türkiye Sigorta 2020 Aralık Sonu Karşılaştırmalı Brüt Prim Üretimi

Özel Durum Açıklamaları - 2020 Yılı

28 Aralık 2020 KAP Brüt Prim Üretimi 2020 Kasım Sonu

28 Aralık 2020 KAP Ek Turkiye Sigorta 2020 Kasım Sonu Karşılaştırmalı Brüt Prim Üretimi

28 Aralık 2020 KAP Komite Üyelerinin Seçimi Hakkında

15 Aralık 2020 KAP Üst Yönetim Değişiklikleri

24 Kasım 2020 KAP Ek Turkiye Sigorta 2020 Ekim Sonu Karşılaştırmalı Brüt Prim Üretimi

24 Kasım 2020 KAP Brüt Prim Üretimi 2020 Ekim Sonu

26 Ekim 2020 KAP Yeni Yönetim Kurulu Komiteleri Seçimi

21 Ekim 2020 KAP Brüt Prim Üretimi 2020 Eylül Sonu

21 Ekim 2020 KAP Ek Turkiye Sigorta 2020 Eylul Sonu Branş Bazlı Karşılaştırmalı Brüt Prim Üretimi

20 Ekim 2020 KAP Turk PI Hisse Devralma Görüşmelerine Başlama

16 Ekim 2020 KAP Turk PI Hisse Devralma Görüşmelerine Başlama

21 Eylül 2020 YK Üye Değişikliği

21 Eylül 2020 Brüt Prim Üretimi 2020 Ağustos Sonu

21 Eylül 2020 KAP Ek Türkiye Sigorta 2020 Ağustos Sonu Branş Bazlı Karşılaştırmalı Brüt Prim Üretimi

15 Eylül 2020 Ayrılma Akçesi Kullanım Süresinin Sona Ermesi hk KAP

29 Temmuz 2020 Genel Müdür Yardımcısı Ataması

18 Temmuz 2020 Haziran 2020 Sonu Brüt Prim Üretimi

9 Temmuz 2020 Bağımsız Denetim Kurulu Seçimi

9 Temmuz 2020 Komite Üyelerinin Seçimi hk.

9 Temmuz 2020 Yönetim Kurulu Üye Değişikliği ve Genel Müdür Ataması hk.

19 Haziran 2020 Genel Müdür Yardımcısı Ataması

12 Haziran 2020 Genel Müdür Yardımcılarının Atamaları

2 Haziran 2020 Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Seçimi

2 Haziran 2020 Yönetim Kurulu Üye Değişikliği ve Yönetim Kurulu Başkan Seçimi

22 Nisan 2020 Hisse Devri Hakkında

9 Nisan 2020 Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığının Sermaye Artırımına Katılım Hakkında

31 Mart 2020 Genel Müdür Yardımcılarının Ayrılmaları

25 Mart 2020 Kar Payı Dağıtım

25 Mart 2020 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

23 Mart 2020 Genel Müdür Yardımcısı Ataması

14 Şubat 2020 KAP Groupama Hisse Devri Tamamlanması Hakkında

11 Şubat 2020 KAP Fon Kullanım Raporu ve Ekleri

11 Şubat 2020 KAP Fon Kullanım Raporu

7 Şubat 2020 KAP Groupama Hisse Devri

24 Ocak 2020 Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı Bildirimi

24 Ocak 2020 Esas Sözleşme Tadili KAP SPK Onaylı Tadil Metni

08 Ocak 2020 Esas Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Karar Bildirimi

Özel Durum Açıklamaları - 2019 Yılı

13 Aralık 2019 Hisse Devri ve Birleşmeyle İlgili Görüşmelerin Başlaması

1 Ağustos 2019 Yeni Pay Hakkı Kullanılmayan Pay Bildirimi

1 Ağustos 2019 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

1 Ağustos 2019 Ek_Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

12 Temmuz 2019 Sermaye Artırımı KAP SPK Tarafından Onaylanan İzahname Bildirimi

12 Temmuz 2019 Sermaye Artırımı KAP SPK Onaylı İzahname ve Ekleri Bildirimi

12 Temmuz 2019 Sermaye Artırımı Ek SPK Onaylı İzahname ve Ekleri

12 Temmuz 2019 - Genel Müdür Yardımcısı Ataması

26 Haziran 2019 - Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi

25 Haziran 2019 - Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

25 Haziran 2019 - Bağımsız Denetim Kurulu Seçimi

11 Haziran 2019 - Genel Müdür Yardımcılığı Görev Değişiklikleri

16 Ocak 2019 Genel Müdür Ataması

10 Ocak 2019 Genel Müdür Yardımcılığı Göreve Başlaması Hakkında

Özel Durum Açıklamaları - 2018 Yılı

28 Aralık 2018 - Genel Müdür Yardımcılığı Görev Değişiklikleri

17 Aralık 2018 - Yönetim Kurulu Başkanı Değişikliği

27 Kasım 2018 - Genel Müdür Yardımcılığı Görevinin Sona Ermesi

26 Kasım 2018 - Genel Müdür Ayrılması

19 Eylül 2018 - Genel Müdür Yardımcısı Ayrılması ve Ataması

9 Temmuz 2018 - Genel Müdür Yardımcısı Ayrılması ve Ataması

9 Mayıs 2018 - Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi

9 Mayıs 2018 - Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

9 Mayıs 2018 - Bağımsız Denetim Kurulu Seçimi

27 Nisan 2018 - KAP Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

19 Nisan 2018 - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye Seçimi

02 Nisan 2018 - Faruk Nafiz İMAMOĞLU'nun Komite Üyeliğinden Ayrılması

02 Nisan 2018 - Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

Özel Durum Açıklamaları - 2017 Yılı

11 Aralık 2017 - Genel Müdür Yardımcısı Göreve Başlama

22 Kasım 2017 - Genel Müdür Yardımcısı Ataması

18 Eylül 2017 - Yönetim Kurulu Denetim ve Kurumsal Yönetim Komite Üye Seçimi

8 Ağustos 2017 - Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

16 Haziran 2017 - Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi

16 Haziran 2017 - Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

8 Mayıs 2017 - Genel Müdür Yardımcısı Ataması

22 Şubat 2017 - Sayın Hasan ALTANER'in Vefatı Hk.

13 Şubat 2017 - Konsolide Finansal Raporlama Hazırlamama Hk.

3 Şubat 2017 - KAP Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.

Özel Durum Açıklamaları - 2016 Yılı

9 Aralık 2016 - Genel Müdür Yardımcısı Ayrılması ve Ataması

21 Kasım 2016 - Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması

16 Kasım 2016 - Ek Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

28 Ekim 2016 - Güneş Turizim Terkin Tescili KAP Bildirimi

22 Nisan 2016 - Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili Seçimi

22 Nisan 2016 - Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi

Finansal Bilgiler

Özet Finansal Bilgiler

Faaliyet Raporları

2021

Türkiye Sigorta 2021 1. Çeyrek Özet YK Solo Faaliyet Raporu

Türkiye Sigorta 2021 1. Çeyrek Özet YK Konsolide Faaliyet Raporu

2020

Türkiye Sigorta 2020 Faaliyet Raporu

Türkiye Sigorta 2020 3. Çeyrek Özet YK Solo Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2020 2. Çeyrek Özet YK Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2020 1. Çeyrek Özet YK Faaliyet Raporu

2019

Güneş Sigorta 2019 Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2019 3. Çeyrek YK Solo Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2019 2. Çeyrek YK Solo Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2019 1. Çeyrek YK Solo Faaliyet Raporu

2018

Güneş Sigorta 2018 Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2018 3. Çeyrek YK Solo Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2018 2. Çeyrek YK Solo Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2018 1. Çeyrek YK Solo Faaliyet Raporu

2017

Güneş Sigorta 2017 Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2017 3. Çeyrek YK Solo Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2017 2. Çeyrek YK Solo Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2017 1. Çeyrek YK Solo Faaliyet Raporu

2016

Güneş Sigorta 2016 Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2016 3. Çeyrek YK Konsolide Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2016 3. Çeyrek YK Solo Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2016 2. Çeyrek YK Konsolide Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2016 2. Çeyrek YK Solo Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2016 1. Çeyrek YK Konsolide Faaliyet Raporu

Güneş Sigorta 2016 1. Çeyrek YK Solo Faaliyet Raporu

Finansal Tablolar

2021

Türkiye Sigorta Finansal Tablolar (Solo) 31.03.2021

Türkiye Sigorta Finansal Tablolar (Konsolide) 31.03.2021

2020

Türkiye Sigorta Finansal Tablolar (Solo) 31.12.2020

Türkiye Sigorta Finansal Tablolar (Konsolide) 31.12.2020

2020 Finansal Tablolar (Solo) 30.09.2020

2020 Finansal Tablolar (Solo) 30.06.2020

2020 Finansal Tablolar (Solo) 31.03.2020

2019

2019 Finansal Tablolar (Solo) 31.12.2019

2019 Finansal Tablolar (Solo) 30.09.2019

2019 Finansal Tablolar (Solo) 30.06.2019

2019 Finansal Tablolar (Solo) 31.03.2019

2018

2018 Finansal Tablolar (Solo) 31.12.2018

2018 Finansal Tablolar (Solo) 30.09.2018

2018 Finansal Tablolar (Solo) 30.06.2018

2018 Finansal Tablolar (Solo) 31.03.2018

2017

2017 Finansal Tablolar (Solo) 31.12.2017

2017 Finansal Tablolar (Solo) 30.09.2017

2017 Finansal Tablolar (Solo) 30.06.2017

2017 Finansal Tablolar (Solo) 31.03.2017

2016

2016 Finansal Tablolar (Solo) 31.12.2016

2016 Finansal Tablolar (Konsolide) 30.09.2016

2016 Finansal Tablolar (Solo) 30.09.2016

2016 Finansal Tablolar (Konsolide) 30.06.2016

2016 Finansal Tablolar (Solo) 30.06.2016

2016 Finansal Tablolar (Konsolide) 31.03.2016

2016 Finansal Tablolar (Solo) 31.03.2016

İştirakler

31.12.2020 İTİBARIYLA İŞTİRAKLER

İştiraklerimiz Türkiye Sigorta'nın Sermayeye İştiraki (TL) Türkiye Sigorta'nın Sermayeye Payı (%) İştirakin Sermayesi (TL)
Türk P ve I Sigorta A.Ş 12.500.000 50,00 25.000.000
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş 31.297.967 15,65 200.000.000
Vakıf Factoring Hizmetleri A.Ş 34.263.393 13,71 250.000.000
Tarım Sigortaları Havuz İşlet A.Ş 1.965.000 13,04 15.065.000
Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ort. A.Ş 3.300.000 11,00 30.000.000
Vakıf Pazarlama San. ve Ticaret A.ş 2.951.806 9,76 30.241.439
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş 55.650.000 7,36 775.752.390
Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş 1.003.770 2,92 34.330.281
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş 1.503.860 1,77 85.000.223
Taksim Otelcilik A.Ş 4.789.898 1,43 334.256.687
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş 4.004.528 0,87 460.000.000
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş 250.000 0,25 100.000.000
Ziraat Bank Moscow JSC 90.230 0,09 100.255.556
Ziraat Katılım A.Ş. 1 0,00 1.750.000.000
TOPLAM 153.570.452

Sektörel Görünüm

2020 Sigorta Sektörü Prim Gelişimi

2020 Dünya Sigorta Sektörü

2020 Türkiye Sigorta Sektörü

Hisse Bilgileri

Şirket Adı Türkiye Sigorta Anonim Şirketi
BIST Kodu TURSG
Pazar Star Marketplace
Sektör Insurance
Dahil Olduğu Endeksler BIST YILDIZ / BIST 50 / BIST 100-30 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST MALİ / BIST 100 / BIST SİGORTA / BIST TÜM
Halka Açıklık Oranı (%) 18,90
Halka Açılma Tarihi 14.11.1994
İlk İşlem Tarihi 25.01.1995

Yatırımcı Sunumları

Güneş Sigorta 2019 4. Çeyrek Yatırımcı Sunumu

Yatırımcı Takvimi

31 Ocak 2020 2019/4. Çeyrek Finansal Sonuçlar

6 Mayıs 2020 2020/1. Çeyrek Finansal Sonuçlar

29 Temmuz 2020 2020/2. Çeyrek Finansal Sonuçlar

30 Ekim 2020 2020/3. Çeyrek Finansal Sonuçlar

*1 Mart 2021 2020/4. Çeyrek Finansal Sonuçlar

*İlgili tarihler SPK tarafından tebliğ edilen son yayınlanma tarihleridir. Yayınlanma tarihleri öne çekilebilir.

Genel Kurul

Toplantı Gündemi

Türkiye Sigorta AŞ 2020 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Türkiye Sigorta AŞ 2020 yılı Genel Kurul Toplantı Gündemi 31 Mart 2021

Türkiye Sigorta AŞ 2020 yılı Genel Kurul Toplantısına Davet

Güneş Sigorta AŞ 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi 27 Ağustos 2020

2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Güneş Sigorta AŞ 2019 yılı Genel Kurul Toplantı Gündemi 9 Temmuz 2020

2019 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

2018 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Güneş Sigorta AŞ 2018 yılı Genel Kurul Toplantı Gündemi 25 Haziran 2019

Güneş Sigorta AŞ 2018 yılı Genel Kurul Toplantı Gündemi 28 Mayıs 2019

2017 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

2017 Genel Kurul Toplantı Gündemi

2016 Genel Kurul Toplantı Gündemi 16 Haziran 2017

2016 yılı Genel Kurul Pay Sahipleri Bildirimi 16 Haziran 2017

2016 Genel Kurul Toplantı Gündemi 11 Mayıs 2017

2016 yılı Genel Kurul Bildirimi 11 Mayıs 2017

Esas Sözleşme Tadil Metni

Ortaklara Duyuru

Hazır Bulunanlar Listesi

2020 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi 31 Mart 2021

2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunan Listesi 28 Ağustos 2020

2019 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi 9 Temmuz 2020

2018 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi 25 Haziran 2019

2018 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi 28 Mayıs 2019

2017 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi

2016 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi 16 Haziran 2017

2016 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi 11 Mayıs 2017

Toplantı Tutanakları

2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 3 Mart 2021

2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 28 Ağustos 2020

2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 9 Temmuz 2020

2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 25 Haziran 2019

2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 28 Mayıs 2019

2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 16 Haziran 2017

2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 11 Mayıs 2017 

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Vekaleten Oy Kullanma Formu 2020 Genel Kurul Toplantısı

Vekaleten Oy Kullanma Formu 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul İç Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Güneş Sigorta Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Güneş Sigorta Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekilinin onay vermesi halinde şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları da girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, aynı zamanda sesli ve görüntülü kayda alınacak şekilde araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru, ayrıca, elektronik genel kurul sisteminin kullanımı konusunda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek (Sigortacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan hükümler saklıdır).

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi. c) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur. Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu’ nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 - (1) Bu İç Yönerge, Güneş Sigorta Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 - (1) Bu İç Yönerge, Güneş Sigorta Anonim Şirketinin 25 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Sermaye Arttırımı

2019 Sermaye Arttırımı

2020.02.13 KAP Fon Kullanım Raporu ve Ekleri

2020.02.13 KAP Fon Kullanım Raporu

2019.09.24 GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

2019.09.24 KAP Esas Sözleşme TTSG İlanı

2019.09.18 KAP Tescil İşlemlerinin Tamamlanması

2019.09.03 KAP Esas Sözleşme Tadil Metni

2019.09.03 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni

2019.08.22 Ek-Esas Sözleşme Tadil Metni

2019.08.22 KAP Sermaye Artırımının Tamamlanması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

2019.08.02 - Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması

2019.08.01 - Yeni Pay Hakkı Kullanılmayan Pay Bildirimi

2019.08.01 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

2019.08.01 Ek_Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

2019.07.16 Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri KAP Bildirimi

2019.07.12 Sermaye Artırımı KAP SPK Onaylı İzahname ve Ekleri Bildirimi

2019.07.12 Sermaye Artırımı Ek SPK Onaylı İzahname ve Ekleri

2019.07.12 Sermaye Artırımı KAP SPK Tarafından Onaylanan İzahname Bildirimi

31.05.2019 Sermaye Artırımı KAP Taslak İzahname

31.05.2019 Sermaye Artırımı KAP Taslak İzahname Ekleri

31.05.2019 Sermaye Artırımı KAP SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname Bildirimi

31.05.2019 Sermaye Artırımı KAP SPK Başvuru Tarihi Bildirimi

2019 05 08 KAP Sermaye Artırımı

2019 05 08 KAP Fon Kullanım Raporu Bildirimi

2019 05 08 Ek Fon Kullanım Raporu

2017 Sermaye Arttırımı

2017.04.28 Fon Kullanım Raporu Hk.

2017.02.22 Fon Kullanım Raporu Hk.

2017.02.22 Ek Fon Kullanım Raporu

2016.12.30 Esas Sözleşme İlanı

2016.12.30 EK1 Güneş Sigorta A.Ş. Ana Sözleşmesi

2016.12.26 Esas Sözleşme Tescili

2016.12.15 Esas Sözleşme Sermaye Maddesi Tadili Kurul İzni

2016.12.02 KAP Esas Sözleşme Madde Tadili Kurul Başvurusu

2016.11.21 Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması

2016.11.16 Yeni Pay Hakkı Kullanılmayan Pay Bildirimi

2016.11.16 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Bildirimi

2016.11.16 Ek Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

2016.10.31 Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri KAP Bildirimi

2016.10.27 Onaylı İzahname KAP Bildirimi

2016.10.27 İzahname SPK Onayı KAP Bildirimi

2016.08.19 Sermaye Artırımı KAP SPK Başvuru Tarihi

2016.08.19 Sermaye Artırımı KAP Taslak İzahname

2016.08.17 KAP Satın Alınmayan Payların TVB Tarafından Satınalım Taahhüdü

2016.07.21 KAP Fon Kullanım Raporu Bildirim

2016.07.21 Ek Fon Kullanım Raporu

2016.07.20 KAP Sermaye Artırımı

Yatırımcı İlişkileri İletişim
ADI SOYADIUNVANISORUMLULUKLARLİSANS BİLGİSİTELEFON
Fulden PEHLİVANStratejik Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri MüdürüBölüm Yöneticisi / Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı+90 212 310 1209
Muhammed SIVACIStratejik Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri YöneticiBölüm Yetkilisi-+90 212 310 1209
Çağlar GÜÇLÜStratejik Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri YöneticiBölüm Yetkilisi-+90 212 310 1209
Burak ÖZELStratejik Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri UzmanıBölüm Yetkilisi-+90 212 310 1209

Yatırımcı ilişkileri iletişim e-posta adresleri:

yatirimci.iliskileri@turkiyesigorta.com.tr

investor.relations@turkiyesigorta.com.tr

 

Birleşme

Tahmini Açılış Bilançosu

Uzman Kuruluş Raporu

SEDDK Onay

SDDK Duyuru

Kap Duyuruları

27 Temmuz 2020 KAP Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27 Temmuz 2020 KAP Olağanüstü Genel Kurul İlanı Bildirimi

17 Temmuz 2020 KAP SPK Onayı Bildirimi

14 Temmuz 2020 KAP Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

30 Haziran 2020 KAP Birleşmeye İlişkin SPK Başvurusu Bildirimi

24 Haziran 2020 KAP Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim 2

24 Haziran 2020 KAP Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim 1

19 Haziran 2020 KAP Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yönetim Kurulu Kararları

27 07 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

24 06 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

19 06 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Birleşme Raporu & Sözleşmesi

Birleşme Raporu

Birleşme Raporu Sözleşmesi

SPK Onaylı Duyuru Metni

SPK Onaylı Duyuru Metni-1

SPK Onaylı Duyuru Metni-2

SPK Onaylı Duyuru Metni-3

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

SPK Onaylı Güneş Sigorta Esas Sözleşme Tadil Metni

Güneş Sigorta - Bilgilendirme Dokümanı

Güneş Sigorta - Gündem

Güneş Sigorta - Vekaletname

Güneş Sigorta - İlan Metni

Güneş Sigorta - Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Beyan

Güneş Sigorta - Hazır Bulunanlar Listesi

Güneş Sigorta - Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Son 3 Yılın Finansal Tabloları

Güneş Sigorta A.Ş

2020 1. Çeyrek Finansal Tablolar

2019 Finansal Tablolar

2018 Finansal Tablolar

2017 Finansal Tablolar

Ziraat Sigorta A.Ş

2020 1. Çeyrek Finansal Tablolar

2019 Finansal Tablolar

2018 Finansal Tablolar

2017 Finansal Tablolar

Halk Sigorta A.Ş

2020 1. Çeyrek Finansal Tablolar

2019 Finansal Tablolar

2018 Finansal Tablolar

2017 Finansal Tablolar

Son 3 Yılın Faaliyet Raporları

2020 1. Çeyrek Faaliyet Raporu

2019 Güneş Sigorta Yıllık Faaliyet Raporu

2018 Güneş Sigorta Yıllık Faaliyet Raporu

2017 Güneş Sigorta Yıllık Faaliyet Raporu

Son 3 Yılın Bağımsız Denetim Raporları

Güneş Sigorta TR Hazine Raporu 2019 12

Güneş Sigorta TR Hazine Raporu 2018 12

Güneş Sigorta TR Hazine Raporu 2017 12

Gayrimenkul Değerleme Raporları

2020_M_0004

2019_M_0726

2019_M_0727

2019_M_0728

2019_M_0729

2019_M_0730

2019_M_0731

2019_M_0732

2019_M_0733

2019_M_0734

2019_M_0735

2019_M_0736

2019_M_0737

2019_M_0738

2019_M_0739

2019_M_0740

2019_M_0741

2019_M_0742

2019_M_0743

2019_M_0744

2019_M_0745

2019_M_0746

2019_M_0747

2019_M_0748

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye Sigorta ne zaman ve nerede kurulmuştur?

Türkiye Sigorta 17 Eylül 1957'de İstanbul'da kuruldu.

Türkiye Sigorta hangi alanda faaliyet göstermektedir?

Hayat dışı sigortacılık alanında paydaşlarına değer yaratan şirket olma vizyonuyla; yangın ve doğal afetler, nakliyat, su araçları, su araçları sorumluluk, kara araçları, kara araçları sorumluluk, kaza, hava araçları, hava araçları sorumluluk, genel zararlar, genel sorumluluk, hukuksal koruma, kredi, hastalık/sağlık ve finansal branşlarında hizmet veriyor.

Türkiye Sigorta'nın ortaklık yapısı nasıldır?

Şirketimizin ortaklık yapısı hakkında bilgiye KAP şirket sayfasındaki Şirket Genel Bilgileri KAP Sayfası adresinden ya da Şirket kurumsal sayfasındaki Ortaklık Yapısı bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sigorta ne zaman halka açılmıştır? Hisseler hakkında bilgiye nereden ulaşabilirim?

Şirketimiz 1994 yılında halka açılmıştır. Şirketimizin hisseleri hakkında bilgiye Hisse Bilgileri bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sigorta'nın ödenmiş sermayesi ne kadardır?

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 540.000.000- (Beş yüz kırk milyon) TL'dir.

Türkiye Sigorta'nın yönetim kurulu kimlerden oluşmaktadır?

Şirketimiz yönetim kurulu başkan, başkan vekili ve üyelerine Yönetim Kurulu Üyeleri bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sigorta'nın mali dönemi hangi dönemleri kapsar?

Mali dönem, 1 Ocak - 31 Aralık dönemleri arasındadır.

Türkiye Sigorta'nın Finansal Sonuçları hangi dönemlerde açıklanmaktadır?

Şirketimiz finansal sonuçları üçer aylık dönemler itibariyle (Mart - Haziran - Eylül - Aralık) açıklanmakta olup Haziran ve Aralık dönemleri bağımsız denetimden geçmektedir.

Türkiye Sigorta'nın Finansal Bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

Şirketimizin son 5 yıl çeyrek dönem finansal tablolarına Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları bağlantısından ya da  Şirket Bildirim KAP Sayfası adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sigorta'nın Faaliyet Raporlarına nasıl ulaşabilirim?

Son 5 yıl çeyrek dönem yıllık ve özet faaliyet raporlarına Faaliyet Raporları bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sigorta'nın Genel Kurul toplantısı ne zaman yapılacak?

Şirketin en son duyurulan genel kurul tarihine buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sigorta'nın düzenlemiş olduğu Genel Kurul toplantı tutanaklarına nasıl ulaşabilirim?

Genel kurul toplantı tutanaklarına buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sigorta hakkındaki duyuru ve haberlere nasıl ulaşabilirim?

Özel Durum Açıklamaları ya da Basın Bültenleri bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sigorta yatırımcıları sorular için kimi arayabilirler?

Yatırımcı İlişkileri İletişim bağlantısından yatırımcı ilişkileri bölüm yetkililerine ulaşabilirsiniz.