Kapat

Otomatik Katılım Sıkça Sorulan Sorular

Otomatik Katılım uygulaması kimleri kapsayacak?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesine göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, 01.01.2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilecektir.

4632 sayılı Kanun uyarınca çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Bu çerçevede;

- Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2017 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren, işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir.

- Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca, yine çalışan sayısının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır.

Otomatik Katılım uygulamasında ödenecek minimum tutarı ne olacak?

Otomatik katılım sistemine dahil olan çalışanların prime esas kazancının veya emeklilik keseneğine esas aylığının % 3'ü katkı payı olarak kesilecektir. Asgari baz oran olarak belirlenen %3, çalışan veya işveren tarafından değiştirilemez. Örneğin 1.777,50 TL* alan asgari ücretli çalışanların ödeyeceği katkı payı tutarı aylık 53,32 TL olacaktır. Çalışan, Otomatik katılım için maaşından daha yüksek oranda kesinti yapılabilmesini talep edebilecektir.

Katılımcılar katkı payı artış ve azalış taleplerini ilgili ayın ücret hesaplaması tamamlanmadan önce işverene bildirmekle yükümlüdür. Ücret hesaplaması tamamlandıktan sonra gelen talepler bir sonraki ödeme döneminden itibaren gerçekleştirilir.

* 2017 yılı Asgari Brüt Ücret üzerinden hesaplanmıştır.

Otomatik katılım ile sisteme girenlerden kesinti yapılacak mı?

Sistemde Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) dışında bir kesinti yapılmaz. Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) oranı azami yıllık %0,85 olup Fon Toplam Gider Kesintisi (FTGK) oranı ise azami yıllık %1,09'dur.

Otomatik katılım sisteminde devlet teşviği var mı?

Devletin süreçte üç türlü katkısı olacaktır.

- Mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak devlet, çalışanların maaşlarından kesilen katkı payları için yüzde 25 katkısı verecektir.

- Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, cayma hakkının dolduğu ayı takip eden hesap döneminde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1.000 TL tutarında başlangıç devlet katkısı hesaplanır.

- Emeklilik hakkının kullanılması halinde, bireysel emeklilik hesabında bulunan birikimini en az on yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin *%5'i karşılığı ek devlet katkısı olarak ödenir.

* Vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, on yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortasının sonlandırılması halinde, yapılan ek devlet katkısı ödemesinin iki misli, hak kazanılmayan devlet katkısının tabi olduğu usullere göre genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere iade edilir. Bununla birlikte, iade edilecek hak kazanılmayan devlet katkısı tutarı, çalışanın 10 yıldan önce yıllık gelir sigortasını sonlandırması karşılığında ilgili emeklilik şirketinden alacağı iştira tutarı ile sınırlıdır.

Otomatik Katılım'da ek katkı payı ödemesi yapılabilir mi?

Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında katkı payı ödemesi yapılmayacaktır.

Otomatik Katılım'da işveren de çalışan gibi katkı yapacak mı ?

Hayır, Otomatik Katılımda sadece çalışanlar katkı payı ödemesi yapacaktır.

Otomatik Katılım uygulamasında katkı payları nasıl ödenecek?

Katkı payı, işveren tarafından en geç ücret ödeme gününü takip eden işgünü, banka aracılığıyla emeklilik şirketince bildirilen tek bir hesaba aktarılır. Aylık işlemlerini Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bilişim sistemleri üzerinden yürüten harcama birimlerinin katkı payları, şirketin aynı hesabına ödenir.

İşveren, maaştan yapılan kesintiyi emeklilik şirketine aktarmazsa ne olacak?

Sistemin işleyişi kapsamında, işverenler tarafından yerine getirilecek en önemli yükümlülüklerden biri, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılmasıdır. İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır.

Çalışanın katkı payı ödemeye ara verme hakkı var mı ?

Ara verme MADDE 4- (1) Çalışan, ara verme talebini tercihine göre şirkete veya işverene iletebilir. Ara verme talebinin ulaşmasını takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar ilgisine göre şirket veya işveren, ara verme talebi hakkında diğer tarafı bilgilendirir. Ara verme talebi, en geç talep tarihini izleyen ikinci ücret ödemesinden itibaren çalışanın yeniden katkı payı ödemesi talebine kadar geçen süre veya ara vermeyi talep ettiği süre boyunca uygulanır. (2) Ara verme dönemi için süre kısıtı uygulanmaz. (3) Ücretsiz izin vb. sebeplerle çalışanın ücret almadığı süreler ara verme olarak değerlendirilmez.

Otomatik Katılım'dan ne zaman emekli olunacak? Otomatik Katılım'dan erken çıkış yapıldığında devlet katkısının tamamı alınabilecek mi ?

Mevcut BES’teki şartlar Otomatik Katılım için de geçerlidir. Sistemde 10 yıl kalan ve 56 yaşını dolduran katılımcılar, emekliliğe hak kazanacaklardır. Mevcut devlet katkısı hak ediş süreleri, yeni sistemde de aynen geçerlidir. Devlet katkısını hak ediş süreleri aşağıdaki gibidir:

- İlk üç yıl içinde sistemden çıkıldığı takdirde hak kazanılamamaktadır.

- Üçüncü yılın sonunda %15'i,

- Altıncı yılın sonunda %35'i,

- Onuncu yılın sonunda %60'ı,

- Emekliliğe hak kazanıldığı takdirde tamamı.

Birden fazla Otomatik Katılım sözleşmesi olan katılımcı, birinden emekliliği hak kazanması durumunda hepsini birleştirip emeklilik hakkını kullanabilecektir.

Çalışanın emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılmayı talep etmesi halinde, sözleşmelerinde hesap birleştirme yapabilecektir. Katılımcının aynı veya farklı şirkette otomatik katılım kapsamında kurulan birden fazla sözleşmesi bulunması halinde, çalışanın yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasından en eski giriş tarihi dikkate alınacaktır. Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar 2 yılda bir tekrar otomatik olarak sisteme dâhil edilebilirler. Müsteşarlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 3 yıla kadar artırmaya yetkilidir.

Çalışan iş yeri değişikliği yaptığında ne olacak?

Bireysel emeklilik sistemine dâhil edilen ve işyerinin değiştiği tarih itibarıyla sistemde bulunan bir çalışanın bireysel emeklilik hesabındaki birikimi ile varsa ödenen devlet katkısı, yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunması halinde, yeni işyerindeki plana aktarılır ve çalışanın sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi ile devlet katkısının hak edilmesine esas süresi yeni işyerindeki planda aynen korunur.

Yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunmaması halinde, önceki işyerinde dâhil olduğu emeklilik planı kapsamında en az ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak asgari brüt ücretin yüzde üçü oranında katkı payı ödemeye devam edebilir.

Yeni işyerinin kapsama alınması halinde, çalışan, işvereni tarafından yeni işyeri kapsamındaki emeklilik planına dâhil edilir.

İşyeri değişen çalışanın yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunmaması ve çalışanın katkı payı ödemeye devam etmeyi talep etmemesi durumunda ilgili emeklilik sözleşmesinden ayrılma işlemi gerçekleştirilir. Çalışan katkı payı ödemeye yönelik talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) mevcut sözleşmesi olan çalışanlar, Otomatik Katılım'a dahil olacak mı?

Evet, Otomatik Katılım sistemine dahil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dahil olacaktır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) mevcut sözleşmesi olan çalışanlar, 1.000 TL başlangıç devlet katkısından yararlanacak mı?

Otomatik Katılım öncesinde BES'i olan katılımcılar 1.000 TL başlangıç devlet katkısından yalnızca Otomatik Katılım planına dahil olmaları ve cayma hakkını kullanmamaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere hak kazanabileceklerdir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne önceden dahil olan katılımcılar için Otomatik Katılım'ın avantajları nelerdir?

Katılımcılar, mevcut sözleşmeleri için aldıkları %25 devlet katkısının yanı sıra Otomatik Katılım sözleşmesi için de % 25 devlet katkısı avantajı elde edecektir.

Ayrıca katılımcıların, 2 aylık cayma süresi sonunda otomatik katılım sisteminde kalması durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL başlangıç devlet katkısı hak edişi bulunmaktadır.

Emeklilik hakkının kazanılması ve birikimlerin en az 10 yıllık gelir sigortasına aktarılması durumunda ise toplam birikimin %5'i kadar daha ''ek devlet katkısı'' eklenecektir. Ayrıca, başlangıç devlet katkısı ve ödenen ek devlet katkısının limitleri ayrı olarak hesaplanacak ve takip edilecektir.

* İlgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz.

Otomatik Katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler, diğer BES sözleşmeleri kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile birleştirilebilir mi?

Otomatik Katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile diğer hak ve yükümlülükler, Otomatik Katılım kapsamında kurulmamış BES sözleşmeleri ile birleştirilemez.

Çalışanlar, sisteme giriş esnasında herhangi bir fon tercihi bulunmazsa katkı payların hangi fonlarda yatırıma yönlenecektir? Fon dağılım değişikliği yapmasının bir sınırı var mıdır?

Katkı payı iki aylık cayma süresinde, ilgisine göre çalışan veya işverence tercih edilen başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilir. Emeklilik şirketi, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur. Cayma süresini dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimleri takip eden on ay boyunca ilgili başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilmeye devam eder. Bir yılını dolduran ve fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimleri başlangıçtaki faizli-faizsiz fon tercihlerine göre standart fonda yatırıma yönlendirilir.

Çalışan cayma süresinin tamamlanmasını müteakip başlangıç fonundan veya standart fondan ayrılma talebinde bulunabilir. Bu çalışanlara sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla, risk profil anketi sunulur, katkı payı ve birikim çalışanın tercihi doğrultusunda yatırıma yönlendirilir.

Fon dağılım değişikliği hakkı çalışana aittir, ancak tercih etmeleri halinde bu hak portföy yönetim şirketine devredilebilir. Söz konusu talep portföy yönetim şirketine iletilmek üzere şirkete yapılır.

Birden fazla işverenle çalışanlar için otomatik katılım kapsamında her bir işvereni ile birden fazla emeklilik sözleşmesi açılabilir mi?

Çalışanın her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılacaktır.

Çalışanın maaşı üzerinde haciz/nafaka gibi yasal kesintiler varsa (maaşın %25'i düzeyinde) katkı payı ödemesi için maaşından kesinti yapılabilir mi?

Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği etkilenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.

Çalışan işsiz kaldığında otomatik katılım kapsamındaki sözleşmesi devam edebilir mi?

Çalışan ilgili emeklilik planına devam etmek isterse, bu sözleşmeye ilişkin tasarrufta bulunma hakkı çalışandadır. Katılımcı işten ayrıldıktan sonra Otomatik Katılım sözleşmesine ödeme yapmaya devam etmek isterse en az ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak asgari brüt ücretin yüzde üçü oranında kendisi katkı payı ödemeye devam edebilir.